Pani Ciocia.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Okładka Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
Pani Ciocia
Pani Ciocia

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela:

Miejsce i adres zakładu pracy:
Imię i nazwisko opiekuna stażu: 

Data rozpoczęcia stażu:

Przewidywana data zakończenia stażu: 


Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela: 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) 

• USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2022 poz. 1914) 

§ 7 ust. 2. pkt. 1. 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły  Zadania

Formy i sposób realizacji

termin

Oczekiwane efekty

1. Zawarcie kontraktu – ustalenie zasad określających przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)

2. Poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego 

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna 

5. Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć 

6. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu realizacji planu awansu zawodowego

IX.2024

 

Wg harmonogramu 

4 x w roku

V 2026

Zawarcie kontraktu z opiekunem Ustalenie harmonogramu spotkań. Umiejętność obserwacji, korzystanie z doświadczeń innych – wyciąganie wniosków z obserwowanych i prowadzonych zajęć.1. Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego (w szkoleniowych Radach Pedagogicznych) 

2. Udział w instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne) 

3. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych - studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej

cały okres stażu 

Wzbogacenie warsztatu pracy, nabycie nowych umiejętności1. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie www.bliżejprzedszkola.pl oraz na blogu www.paniciocia.pl

2. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych na stronie www.bliżejprzedszkola.pl oraz na www.paniciocia.pl 

3. Publikacja autorskich kart pracy oraz pomocy dydaktycznych na blogu www.paniciocia.pl oraz na sronie Facebookowej https://www.facebook.com/profile.php?id=61556807998875

IX 2024

Dzielenie się własnymi wiadomościami i doświadczeniem z szerszym gronem pedagogicznym

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeby szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej 

2. Współpraca w organizowaniu uroczystości przedszkolnych 

3. Prowadzenie strony internetowej przedszkola

Cały okres stażu 

Nabycie umiejętności w organizowaniu imprez


1. Konstruowanie miesięcznych planów pracy z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

2. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, płytoteki oraz nagrań w formacie mp3 

3. Opracowanie scenariuszy zajęć i uroczystości 

4. Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć 

5. Poszukiwanie oraz wdrażanie aktywizujących i innowacyjnych metod pracy z dziećmi

6. Opracowywanie narzędzi do ewaluacji podejmowanych działań

Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy


1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy) 

2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 

3. Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne

VI 2026

Wszczęcie postępowania

§ 7 ust. 2 pkt 2 

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Zadania

Formy i sposób realizacji 

Termin

Oczekiwane efekty1. Opracowanie planu współpracy z rodzicami 

2. Stały i systematyczny kontakt z rodzicami poprzez organizację i udział w różnych formach współpracy z rodzicami 

3. Poznanie oczekiwań rodziców względem placówki i nauczycielek przedszkola w sposób bezpośredni lub pośredni

Wrzesień każdego roku

 W okresie całego stażu

Znajomość warunków życia, tradycji i zwyczajów rodzin dzieci – uwzględnienie ich w działalności nauczyciela Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem
1. Prowadzenie obserwacji dziecka 

2. Przeprowadzenie badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

3. Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej, ustalenie dalszej drogi rozwoju dziecka 

4. Opracowywanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem 

5. Dokumentowanie i analizowanie prowadzonej pracy indywidualnej z dzieckiem 

Cały okres stażu

Optymalizacja rozwoju dziecka
1. Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem wykazującym zdolności lub trudności 

2. Monitorowanie postępów pracy z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem wykazującym trudności, ewaluacja prowadzonych działań.

3. Współpraca z rodzicami w zakresie doskonalenia umiejętności czy sprawności poznawanych w przedszkolu przez dziecko wykazujące zdolności lub trudności

cały okres stażu

Znajomość indywidualnych możliwości dziecka

Optymalizacja rozwoju dziecka1. Ustalenie z logopedą zakresu współpracy dotyczącego pracy z dzieckiem w zakresie kształcenia poprawności wymowy 

2. W porozumieniu z rodzicami kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (w miarę potrzeb) 

3. Nawiązanie współpracy z pedagogiem specjalnym i psychologiem mającym dyżur w placówce

cały okres stażu

Optymalizacja rozwoju dziecka


1. Organizacja stałych i okresowych kącików zabaw umożliwiających rozwój dziecka 

cały okres stażu

Rozwijanie zainteresowań dzieci, optymalizacja ich rozwoju
§ 7 ust. 2 pkt 3 

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
Zadania

Formy i sposób realizacji 

termin

Oczekiwane efekty


1. Stworzenie katalogu metod aktywizujących wykorzystywanych w pracy nauczyciela 

2. Publikacja scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących na stronie przedszkola lub innym portalu edukacyjnym ( strona internetowa www.paniciocia.pl

3. Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach szkolenia zawodowego (w szkoleniowych Radach Pedagogicznych z uwzględnieniem metod aktywizujących) 

4. Udział w instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne uwzględniających metody aktywizujące)

cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy Uaktualnienie i pogłębianie znajomości metod aktywizujących Dzielenie się własnymi wiadomościami i doświadczeniem z szerszym gronem pedagogicznym Łatwiejsze przyswajanie różnego rodzaju wiedzy i umiejętności przez dzieci
§ 7 ust. 2 pkt 4 

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy Zadania 

Formy i sposób realizacji

Termin

Oczekiwane efekty


1. Opracowanie własnego katalogu dokonywania ewaluacji prowadzonych zajęć/ działań edukacyjnych 

2. Rozmowy na temat przeprowadzanych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innych nauczycieli 

3. Wysuwanie wniosków do dalszej pracy i wyznaczanie sobie celów służących udoskonaleniu kolejnych działań edukacyjnych 

4. Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania dzieci 

5. Rozmowy z rodzicami 

Cały okres stażu

Udoskonalenie umiejętności dokonywania ewaluacji własnych działań edukacyjnych Optymalizacja rozwoju dziecka poprzez stałe udoskonalanie własnych działań edukacyjnych
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji

 • obserwowanych przez innych nauczycieli 

• w obecności dyrektora przedszkola 

2. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

2x w ciągu trwania stażu 

1 raz w ciągu trwania stażu 

co najmniej 1raz w roku szkolnym

Wyciąganie wniosków z prowadzonych zajęć na podstawie prowadzonych rozmów z obserwatorami zajęć§ 7 ust. 2 pkt 5 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego Zadania 

Formy i sposób realizacji

Termin

Oczekiwane efekty
1. Udostępnianie innym nauczycielom pomocy dydaktycznych, plansz, ilustracji, kart pracy itp..

 2. Udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć. 3. Udostępnianie nauczycielom informacji i materiałów na temat wybranych projektów, programów i innych przedsięwzięć oraz zachęcanie do wzięcia w nich udziału. 4. Publikacja scenariuszy z wybranych wydarzeń przedszkolnych i zajęć otwartych na stronie przedszkola

Cały okres stażu 

Wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli, nabycie nowych umiejętności, kontynuacja współpracy z innymi nauczycielami
1. Przekazywanie informacji zdobytych podczas szkoleń innym nauczycielom 

2. Dzielenie się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń 3. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas szkoleń na zajęciach koleżeńskich i hospitowanych 

Cały okres stażu

Wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli, nabycie nowych umiejętności, kontynuacja współpracy z innymi nauczycielami

§ 7 ust. 2 pkt 6 

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 


Zadania 

Formy i sposób realizacji

Termin

Oczekiwane efekty

1. Współorganizowanie konkursów i przeglądów wewnątrzprzedszkolnych i zewnątrz przedszkolnych 

2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki (według aktualnej oferty) 

3. Organizacja uroczystości przedszkolnych (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Pluszowego Misia, itp.) 

4. Udział w organizacji imprez/uroczystości w ramach działalności zespołów zadaniowych promujących placówkę w środowisku lokalnym

Cały okres stażu

Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym Wspieranie akcji lokalnych Promocja przedszkola
1. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych  „Serduchowo” 

2. Kontynuacja współpracy z biblioteką poprzez udział w zajęciach bibliotecznych 

3. Kontynuacja współpracy z Przedszkolem Specjalnym w Rybniku

4. W sytuacjach wymagających nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Cały okres stażu

Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym Promocja przedszkola Optymalizacja rozwoju dziecka

Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego, odwoływanie się do autorytetów i ogólnie akceptowanych wartości 

1. Wprowadzanie w grupie ogólnych zasad i norm, egzekwowanie przestrzegania ich 

2. Prowadzenie z dziećmi zabaw relaksacyjnych oraz pozwalających na rozładowanie napięć emocjonalnych

3. Stosowanie w pracy metod bajkoterapii, muzykoterapii itd. 

4. Zachęcanie dzieci do udziału w akcjach charytatywnych, np. zbiórka na schronisko, zbiórka nakrętek, itp. 

5. Realizacja projektu edukacyjnego : “Sprintem do maratonu”, “Mała fabryka eksperymentów”, “Kreatywna matematyka”, “Słowo,dotyk i muzyka dla każdego smyka”,

“#20 minut dla matematyki”.

Cały okres stażu

Optymalizacja rozwoju dziecka


1. Przybliżanie dzieciom podczas zajęć edukacyjnych wybranych zawodów 

2. Zapraszanie rodziców do przedszkola w celu prezentacji swojego zawodu 

cały okres stażu

Rozwijanie zainteresowań dzieci, optymalizacja ich rozwoju

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijających wiedzę na temat naszego kraju, jego symboli oraz swojego miasta. 2. Udział w uroczystości z okazji Święta Niepodległości 

3. Zapoznawanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi np. ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem, Narodowym Świętem Niepodległości, itp. (np. podczas zajęć edukacyjnych oraz uroczystości przedszkolnych) 

cały okres stażu

Znajomość kultury, tradycji i postaw obywatelskich, patriotycznych wśród najmłodszych uczestników życia społecznego Kultywowanie i poszanowanie do tradycji własnego regionu, kraju
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, uświadamiających dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne 

2. Zachęcanie rodziców i dzieci do udziału w akcjach związanych z ochroną środowiska 

3. Wykorzystywanie odpadków (butelek, kartonów, papierowych rolek, itd.) w codziennej pracy przedszkola

 4. Udział w projektach/akcjach ekologicznych

Cały okres stażu

Przygotowanie przedszkolnej grupy wiekowej do życia w społeczeństwie z poszanowaniem do przyrody i zasobów dóbr naturalnych

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia 

2. Uświadamianie dzieciom szkodliwych skutków zbyt częstego korzystanie z telewizora, telefonu lub komputera 3. Codzienne prowadzenie zajęć ruchowych, opracowanie własnych zestawów ćwiczeń gimnastycznych i zestawów zabaw ruchowych zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego włączając w to innowacyjne metody zajęć ruchowych

Cały okres stażu

Przygotowanie przedszkolnej grupy wiekowej do życia w społeczeństwie ze świadomością konieczności o dbanie § 7 ust. 2 pkt 7 

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 


Zadania 

Formy i sposób realizacji

Termin

Oczekiwane efekty


Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2022 poz. 1914)

Cały okres stażu 

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 oraz z 2022 r. poz. 1700) 

Cały okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa
1. Upowszechnianie praw dziecka zawartych w KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA z dnia 20 listopada 1989 r. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 

2. Analiza, świadome i umiejętne korzystanie z obowiązujących przepisów prawa w obszarach pojawiających się potrzeb lub problemów: 

• Procedura „Niebieska karta” 

cały okres stażu

umiejętność posługiwania się przepisami prawa


1. Systematyczne śledzenie zmian zachodzących w aktach prawnych przedszkola (rozporządzenia, regulaminy, procedury)

Cały okres stażu

Znajomość dokumentów i przepisów regulujących prace przedszkola

Organizacja warunków działalności i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstaw programowej wychowania przedszkolnego

1. Proporcjonalne zagospodarowywanie czasu przebywania dzieci w przedszkolu zgodnie z przewidzianym dla danej grupy wiekowej Ramowym Rozkładem Dnia 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533 oraz z 2022 r. poz. 609 i 1717)\

cały okres stażu

Optymalizacja wykorzystania czasu pobytu dziecka na różne formy aktywności dziecięcej


1. Udział w zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzprzedszkolne

cały okres stażu 

Nabycie umiejętności tworzenie dokumentacji przedszkolnej§ 7 ust. 2 pkt 8 

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnejZadania 

Formy i sposób realizacji

Termin

Oczekiwane efekty


1. Umieszczanie pośrednio na stronach internetowych własnych publikacji, scenariuszy zajęć 

2. Poznanie zasad i technik cyfrowych prowadzenia strony internetowej przedszkola 

3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w swojej pracy sprzętu komputerowego, oprogramowania i technologii informatycznej 

cały okres stażu

Możliwość ciągłego aktualizowania danych 

Promocja przedszkola Urozmaicanie własnego warsztatu pracyOpracowała: Angelika Tkocz


 Zatwierdzam do realizacji: 


................................................................

 

................................................................ 


data i podpis

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


plan rozwojupani ciocianaucycielprzedszkole

Inne posty

Okładka Wakacyjny zawrót głowy

Wakacyjny zawrót głowy

Wakacje w przedszkolu to czas pełen radości, zabawy i nowych doświadczeń. Dbamy o to, aby każdy dzień był pełen atrakcji i pozytywnych wrażeń. Dzięki różnorodnym zajęciom i aktywnościom, dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i cieszyć się beztroskim czasem w gronie rówieśników. Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola, gdzie wakacje są zawsze pełne uśmiechu i niezapomnianych chwil!

Pani Ciocia
Pani Ciocia
Okładka Dzień Rodziny

Dzień Rodziny

Dzień Rodziny z zajęciami sensorycznymi w naszym przedszkolu był pełen radości, twórczej energii i wspólnej zabawy. Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. Już teraz zapraszamy na kolejne rodzinne spotkania, które z pewnością będą równie udane i pełne pozytywnych emocji.

Pani Ciocia
Pani Ciocia