Pani Ciocia.

Ocenianie w szkole

Okładka Ocenianie w szkole
Pani Ciocia
Pani Ciocia

Obowiązkiem nauczyciela jest stworzenie uczniowi, niezależnie od poziomu jego
rozwoju, takich warunków, aby mógł odnosić sukces na miarę swoich możliwości.

Jednym z takich warunków jest prawidłowe rozumienie roli i funkcji oceny.

Ocenianie uczniów jest umiejętnością złożona i trudna. Złożoność tej umiejętności polega na tym, że nauczyciel powinien znać dobrze cele oceniania, powinien zdawać sobie sprawę z zależności zachodzącej miedzy procesem oceniania a indywidualnymi właściwościami psychicznymi ocenianych. Oceniając ucznia, bierzemy pod uwagę nie tylko wyniki jego pracy, lecz i wkład pracy oraz możliwości uczenia się, staranność, postawę wobec przedmiotu, zainteresowanie nim oraz stosunek do obowiązków szkolnych.

Jak już wiemy, ocenianie w szkołach zmieniało się na przestrzeni lat. W tym artykule chciałabym przedstawić obecne sposoby oceniania jakie możemy spotkać w dzisiejszych szkołach.

laptop-gd69a64420_1920.jpg
Poprzez oceny w szkole nauczyciele określają poziom wiedzy ucznia.

Ocena jest również sygnałem dla rodzica, jak dziecko radzi sobie z nauką. Oceny widnieją na świadectwie szkolnym, są także jedną z przepustek umożliwiających dostanie się do dobrej szkoły i rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji. Przedstawiamy nazwy ocen w polskiej szkole, a także ich znaczenie. 

W Polsce obowiązują 3 skale oceniania:

1. stopniowa

2. opisowa

3. procentowa

boys-gd8b8d2b4b_1920.jpg

W klasach 1-3 szkoły podstawowej nauczyciele oceniają uczniów w sposób opisowy, od 4 klasy do skończenia szkoły ponadpodstawowej obowiązuje skala stopniowa. Skala procentowa wykorzystywana jest podczas egzaminów.

Skala ocen w szkole

Sześciostopniowej cyfrowej skali ocen używa się do oceniania rocznego, semestralnego oraz końcowego

System oceniania w Polsce uwzględnia następujące stopnie w szkole:

 • ocena celująca – 6
 • ocena bardzo dobra – 5
 • ocena dobra – 4
 • ocena dostateczna – 3
 • ocena dopuszczająca – 2
 • ocena niedostateczna – 1

Skala ocen w szkole – procenty

W polskim szkolnictwie można zetknąć się również ze skalą procentową. Stosuje się ją zazwyczaj podczas egzaminów końcowych po szkole podstawowej oraz na maturze. Zazwyczaj progiem zdawalności jest uzyskanie 30 proc. Nauczyciele mogą wykorzystywać skalę procentową także podczas sprawdzianów lub pisemnych kartkówek, zamieniając ją później na skalę liczbową.

Przykładowa skala procentowa: 

 • ocena celująca – od 96 do 100 proc.
 • ocena bardzo dobra – od 86 do 95 proc.
 • ocena dobra – od 71 do 85 proc.
 • ocena dostateczna – od 56 do 70 proc.
 • ocena dopuszczająca – od 41 do 55 proc.
 • ocena niedostateczna – od 0 do 40 proc.

Podaj swój email,

to nam pozwoli wysyłać przygotowane karty pracy!


szkołaocenypani ciociaocenianie

Inne posty

Okładka Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Jakie emocje najczęściej możemy zauważyć w szkole?

Uczeń w szkole doznaje wielu emocji. Mogą one występować pod dwoma postaciami. Jedną z nich są emocje pozytywne a drugą negatywne. Do negatywnych emocji związanych z sytuacją edukacyjną mogą należeć: strach, złość . Lecz pozytywnymi emocjami mogą być radość, zachwyt. 

Pani Ciocia
Pani Ciocia
Okładka Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Jak wykorzystać wakacyjne pamiątki w pracy w przedszkolu?

Przeanalizujcie sobie teraz co możecie wykorzystać w ciągu całego roku szkolnego i nazbierajcie sobie- to nic nie kosztuje a możecie mieć o wiele ciekawsze dla dzieci zajęcia. Bo pamiętajcie!!! To co dla nas jest ciekawe, nie zawsze jest ciekawe dla dzieci :)

Pani Ciocia
Pani Ciocia